Wednesday, April 25, 2007

TOHUM VE YAŞAM FORUMU JOSE MANUEL BENİTEZ'İN KONUŞMASITOHUM VE YAŞAM FORUMU
21-22 Nisan 2007

“TOHUM YAŞAMDIR”

TOHUMUN ŞİRKETLEŞTİRİLMESİ: MÜCADELE VE DENEYİMLER

KONUŞMACI: JOSE MANUEL BENİTEZ, COAG (Tarım ve Hayvancılık Örgütleri Koordinasyonu) TEMSİLCİSİ

GİRİŞ

Biyoçeşitliliğin korunması resmi mercilere ve ulusötesi tohum şirketlerine bırakılamaz. Bu yüzden, tarım organizasyonları olarak, yerel düzeyde olduğu kadar evrensel olarak da aynı yönde çalışmalar yapan diğer sivil toplum kolletifleriyle organizasyon içinde olmalıyız.

Biyoçeşitlilik konusu ancak ve ancak, toprağın doğru kullanımı ile ekosistemin devamlılığının sağlanması, kırsal bölgelerdeki nüfusun muhafaza edilmesi, tabiatın ve doğal kaynakların korunması gibi amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek çeşitlendirilmiş çiftçi tarımı bağlamında anlaşılabilir.

Bu yüzden, COAG için toprağa bağlı, çiftçilerle beraber devam ettirilen ve de pazarlama zinciri içerisinde olabildiğince desteklenmiş bir tarımın sürdürülmesi çok önemlidir.

Bununla beraber, çiftçilerin, geleneksel tarım sistemlerinin kontrolu, kültürel pratikler ve tohumun yerel koşullara göre toplanması, çoğaltılması ve saklanması konularında bilgilerinin arttırılması ve yayılmasının çok gerekli olduğunu düşünüyoruz.

GENETİK KAYNAKLARIN KORUNMASI VE FARKLI YERELLERDE KULLANILMASI KONUSUNDA ÇİFTÇİ ÖRGÜTLERİNİN GÖREVLERİ

Tarım örgütleri olarak başlıca misyonumuz aşağıdaki genel amaçlarla beraber tohum alanında çifçilerin haklarını korumaktır:

• Tohum ve biyoçeşitlilik konularıyla ilgili karar organları ve yönetimlerde çiftçilerin mevcudiyetini arttırmak

• Ekili biyoçeşitliliğin devamlılığı için, çiftçiler tarafından geleneksel olarak yararlanılan pratiklerin korunmasının desteklenmesi.

• Çiftçilerin, çeşitli türlerden meydana gelen kolleksiyonlara hiçbir engel olmadan ulaşabilmelerini kolaylaştırmak.

• Ekimden elde edilen tohumun yeniden ekilmesine devam edebilmek ve çiftçinin bu hakkını kullanmasında karşısına çıkabilecek herhangi bir yasal ya da teknolojik kısıtlamaya karşı çıkmak.

• Resmi kataloglarda yer almasa dahi, istenilen tohumu üretebilmek ve değiş-tokuş yapabilmek.

• Genetik kaynakları korumak

• Genetiği değiştirilmiş ürün ve tohumlar yüzünden meydana gelen kirliliği önlemek ve genetiği modifiye edilmiş ürünlerin onaylarına karşı çıkmak.

• Kamu yardımı alabilmek ve sertifikalı tohum kullanmak arasındaki bağı reddetmek.

TARIM VE HAYVANCILIK ÖRGÜTLERİ KOORDİNASYONU’NUN FAALİYET ALANI / ŞEKLİ

• COAG’ın Faaliyetleri

COAG bölgesel sendikalar ile, İspanya Devleti’nin tüm topraklarında omurgalanmış bir yapıya sahiptir. Bunun yanında, etkinlik alanında, COAG bütün üretici sektörler ve bu konuya paralel alanlarda organize edilmiştir. Bu alanların içinde Ekolojik Tarım ve Hayvan Yetiştiriciliği, Tohum ve Çevre gibi konular, biyoçeşitlilik ve bitkilerin üremesi materyalleri ve genetik kaynakların korunması için gerekli olan tarımsal koşullar üzerinde yoğun çalışmalar yapılmış alanları sayabiliriz.

COAG’ın örgütlerine üye olan çiftçilerin birçoğu aynı zamanda yerel tohum ağlarına ya da ekolojik üretim veya genetik kaynakların korunmasıyla ile ilgili derneklere de üyedirler.

Ayrıca COAG, tarımsal biyoçeşitliliğin korunması ve bu çeşitlilikten yararlanılmasında aktif olarak çalışmaktadır. Bu çalışmalara üreticilerin birçoğu katılmaktadır. Bunun yanında, çiftçilerin temsiliyeti görevimizden dolayı ulusal ve uluslararası birçok foruma, örgüt ve organizasyon çalışmalarına da katılmaktayız:

• Evrensel olarak Via Campesina, kırsal platformda ve de İspanya Devleti Tohum Ağları çerçevesinde tarımsal genetik mirasın korunmasına yönelik çalışan örgütler.

• Avrupa Çiftçi Koordinasyonu ile tohum konusu ve genetk kaynaklar hakkında ortak çalışmalar.

• Avrupa Birliği çerçevesinde GENET

• Avrupa Komisyonu ve İspanya Devleti Tarım ve Çevre Bakanlıkları Danışma Komisyonları ile yasal ve idari düzenlemeler hakkında ortak çalışmalar

• Avrupa Komisyonu ile arabuluculuk gibi önemli rolleri olan COPA ve COGECA’nın Tohum, Çevre ve Ekolojik Tarım Çalışma Grupları.

Daha yoğun faaliyetler içerisinde olduğumuz ağları tamamlayacak olursak en önemlileri arasında şunları sıralayabiliriz:

• Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar

GDO’lar, ne çiftçilerin ne de tüketicinin yararını değil, tarım ticareti kontrolünü ellerinde bulunduran büyük şirketlerin çıkarını gözeten bir tarımsal sanayiyi destekleyen teknolojiye karşı verilen mücadelede, yerel çeşitliliğin ve biyoçeşitliliğin devamlılığı açısından çok ciddi bir tehdit oluşturmaktadırlar.

Gerek ulusal gerekse uluslararası alanda, transgenetiklere karşı faaliyetler yürüten, ekolojik tarım ile ilgili örgütler, diğer sivil toplum örgütleri ve genetik kaynakların korunmasıyla ilişkili organizasyonlar ile işbirliği içerisindeyiz. Avrupa Birliği içerisinde GDO’ların ekimi ve ticaretinin onaylanmasına, başarıyla devam ettiğimiz karşı duruşumuzu vurguluyoruz. İspanya Devleti’nde GDO’ların onaylanması ve GDO’lar yüzünden ekolojik tarlalarda görülen hasar ve kirlilik hakkında raporlar sunuyoruz. Ayrıca, transgenetiklerin bulunduğu yerellerde de bildiriler geliştiriyoruz. Dünya’nın geri kalanında ise, transgenetiklere karşı Via Campesina’nın devam ettirdiği mücadeleye katılmaktayız.

• Korunacak Çeşitlilikler: AB’nin 95/98 Direktifi

Devletlerarası ilişkilerde olduğu kadar yasal düzlemde de, genetik kaynaklar ve ekolojik tohumun korunmasına ilişkin durumun geliştirilmesi üzerinde aktif olarak çalışıyoruz:

• Korunacak çeşitliliğin ücretsiz kaydı.
• Korunacak çeşitliliğin kaydının devamlılığının ücretsiz sağlanması.
• “Koruyucu çiftçi” figürünün yaratılması
• Çiftçilerin yerel çeşitlilikler hakkında bilgi edinmelerini kolaylaştırmak ve onlar arasındaki değiş-tokuşu desteklemek.
• Yerel çeşitlerin değerlendirme ve karakterizasyonunu yapmak.
• Korunan tohumlar ve ekolojik tohumların üretim ve ticaretine ilişkin çalışmalar.
• Tarım ve beslenme için olan genetik kaynakların korunması ve kullanımı için ulusal bir plan hazırlamak.

• Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya Olan Genetik Kaynakların Korunması ve Kullanımının Teşviki

Ayrıca şu konularda amaçlanan ölçülere ulaşmak için de çalışıyoruz:

A) Köy evlerinde saklanan, çeşitleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan tohum ve bitkilerin çiftçiler tarafından korunmasının, kullanımının ve ticaretinin kolaylaştırılması.

B) Beslenme ve tarımda, genetik kaynakların yararına geliştirilmiş olan geleneksel bilgilerin korunması, saklanması ve geliştirilmesine destek olmak.

C) Amaçları, çeşitli yerellerdeki ve ekolojik tarımdaki tohumların, bitkisel ürünlerin seçimi, çoğaltılması ve üretimi olan derneksel oluşumlar kurmak.

D) Yerel çeşitler, geleneksel gıdalar ve kültürel mirası korumak hakkındaki bilgileri desteklemek için fuar organizasyonları.

Bu amaçların, 2007-2013 döneminde, Kırsal Gelişim Plan ve Programları çerçevesinde finanse edilmesini önermiş bulunuyoruz. Bu programlar, sosyoekonomik gelişmeyi ve gıda kalitesinin arttırılmasını destekleyerek, çiftçilere ve kollektiflere topraklarını terketmek zorunda kalmayacakları alternatifler sunarak yerel hareketlere, biyoçeşitliliğe ve tarımsal ve kültürel mirasa önem vermek, onları korumayı hedeflemektedir.

• Katılımcı Düzenleme ve Araştırmanın Teşviki

Ayrıca inceleme alanında şunları destekliyoruz:

• Yerel çeşitliliğin ve korunan çeşitlerin hasat, karakterizasyon ve değerlendirilmesinin yapılması. Bu bağlamda, çiftçilerin bilgi ve deneyimleri ve modern bilim arasında bağ kuran ve çiftçi ve tüketicilerin ihtiyaçlarını göz öünde bulunduran katılımcı bir araştırma modeli kaçınılmazdır. Araştırma programları, bölgesel ya da yerel araştırma oluşumlarıyla koordine edilmelidir.

• Çevre koşullarına uygun, ekolojik tarım gibi sürdürülebilir tarım modelleri olan aile tarımını destekleyici araştırmaları desteklemek.

Düzenlemede:

• Köylerde biyoçeşitlilik seçimleri ve çiftçilerin ilgili oldukları yerel çeşitler hakkında bilgiyi destekleyici oluşumlar için gereken talebi karşılamak. (ki bunların, tohumların yeniden ekimi ve değiş-tokuşunu destekleyerek yapılması gereklidir)

• Tohum değiş-tokuşu yapmak ve yerel çeşitler hakkında bilgi alış-verişi yapmak üzere çiftçi grupları oluşturulmak Tohum, bilgi ve deneyimlerin paylaşılması için ağlar organiza etmek.

Konularında çalışıyoruz.

• Tüketici Katılımı ve Bilgisi

Tüketici ve diğer sivil toplum organizasyonlarının katılımını istemektedyiz. Bu bağlamda, elden gelen en çok bilginin tüketiciye iletilmesini sağlamak oldukça önemlidir:

• Yerel pazarları, mutfak kültürü ve gıda çeşitliliğini destekleyici biçimde yeniden düzenlemek.

• İşverenlere (patronlara) güncel tüketimin tarım modeli, çevre, biyoçeşitlilik ve sağlık üzerindeki etkisi ve sonuçları hakkında bilgi vermek.


Çeviren: Ekin Kurtic

No comments: