Tuesday, May 15, 2007

Türkiye Tarımında Kapitalizm ve Sınıflar


Dr. Necdet Oral

Tarım sektörünün sosyo-ekonomik yapısına ilişkin araştırmaları ile tanınan Dr. Necdet ORAL’ın “Türkiye Tarımında Kapitalizm ve Sınıflar” adlı kitabı, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’nın Tarım Politikaları Yayın Dizisi’nin 6. çalışması olarak çıktı.

Dr. Oral’ın kitabı, egemen sınıfların kırsal kesimdeki emekçilerden saklamak istediği doğruları gün ışığına çıkarmayı amaçlıyor. Osmanlı’dan devranılan mirastan başlayarak 85 yılı aşkın Cumhuriyet Döneminde tarımsal yapıdaki dönüşümü, yaşanan kapitalistleşme sürecini, üretim ve mülkiyet ilişkilerini, uygulanan tarım politikaları ile devlet-köylülük ilişkilerini ele alıyor. Ayrıca tarımda yaratılan değerlerin hangi mekanizmalarla hangi sınıf ve tabakalara aktarıldığını ve bu yolla küçük bir azınlığın nasıl daha zengin, milyonlarca kır emekçisinin ise nasıl daha yoksul hale getirildiğini gün yüzüne çıkarmaya çalışıyor.

Öte yandan, 1980 sonrasında Türkiye tarımında çok ciddi boyutlara varan bir kriz gözleniyor. Özellikle 2000’li yılların başından beri IMF, Dünya Bankası ve çokuluslu tarım/gıda tekellerinin yönlendirme ve desteğiyle hayata geçirilen sözde “tarım reformu” milyonlarca küçük üreticiyi mutlak yoksulluk koşullarına sürüklüyor ve Türkiye’yi tarımsal girdi ve ürün ithalatına bağımlı bir ülke haline getiriyor.

Çalışmada, kapitalist sistemin Türkiye tarımında yarattığı yıkımın başlıca nedeninin IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü gibi kurumlar değil; sistemin üretim, mülkiyet ve bölüşüm ilişkilerinin bizzat kendisinin de olduğunun unutmaması gerektiği vurgulanıyor.

Kısacası, IMF ve Dünya Bankası programlarının Türkiye tarımına etkileri hakkında bilgilenmek istiyorsanız, Dr. Necdet ORAL’ın "Türkiye Tarımında Kapitalizm ve Sınıflar" kitabını okumanızı öneriyoruz.

Fiyatı: 450 sayfa- 10 YTL

İsteme Adresi:
Ziraat Mühendisleri Odası
Karanfil Sok. 28/12 06640 Kızılay / Ankara
Tel: 0 (312) 425 05 55 - 418 55 97
www.zmo.org.tr zmo@zmo.org.tr

No comments: