Tuesday, October 9, 2007

Türk Tarımının Dönüşümünde Organik Tarım Seçeneği


Organik Tarım Kongresi
İstanbul 19-20 Ekim 2007
Bahçesehir Universitesi
Üniversite web sitesi: www.bahcesehi r .edu. t r
Kongre web sayfası: http://organik.bahcesehir.edu.tr
Telefon : +90 (0) 212 381 0190
E-Posta : caktar @ bahcesehir.edu.tr

PROGRAM

Cuma 19 Ekim 2007

8.00 Kayıt

9.00 Hoş geldiniz konuşmaları :
Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü
Dr. Cengiz Aktar Kongre Koordinatörü
Levent Erkan ‘Türkiye için Organik Tarım projesi’ Koordinatörü

Açılış konuması :
Sayın Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker

9.30 Açılış Oturumu – Türkiye’nin zenginliği – Başkan Victor Ananias

Türkiye’nin yabanî biyoçeşitliliği,
(Wild biodiversity of Turkey);
Dr.Güven Eken, Doğa Derneği, İstanbul

Sertifikasız organik ürün potansiyeli ilk değerlendirmesi,
(Organic by default, a first evaluation);
Prof.Dr. Alper Güzel ve Doç. Dr.Kürşat Demiryürek, 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun

Anadolu’nun kırsal yaşam bilgisi ve ekolojik bütünlükteki yeri,
(OA and Anatolia’s traditional knowledge);
Solmaz Karabaşa, Kültür Bakanlığı, Ankara

Mayınlı arazilerin değerlendirilmesi,
(Landmined territories converted to OA);
Dr. Şeref Oğuz, Ekonomist, İstanbul

Türkiye’nin yaban hasat potansiyeli,
(Turkey’s wild harvest potential);
Mehmet Gökmen, Buğday Derneği, İstanbul


15.00 Öğleden sonra oturumları - Fırsatlar

Çalıştay I – Organik Tarım ve Sürdürebilirlik – Başkan Ömer Madra

Küresel ısınmayla mücadelede ekosistem yaklaşımıyla tarımda sürdürülebilir kaynak
kullanımı,
(Sustainable resource management within ecosystem approach to halt global warming);
Huriye Kara, Alata, Mersin

Organik Tarım Türkiye’yi doyurabilir mi ?
(Can organic farming suffice to feed Turkey ?)
Dr. Yonca Demir, Bilgi Üniversitesi, İstanbul

HNV farming and OA: Central plank in a strategy to meet obligations
under the Convention on Biological Diversity,
(Yüksek doğal değeri olan tarım ve OT: Biyoçeşitlilik Sözleşmesi hedeflerine ulaşmanın
temel öğeleri);
Dr. Tamsin Cooper, IEEP, Londra

Climate change and energy efficiency on organic food and farming systems,
(İklim değişikliği ve OT’de enerjinin etkin kullanımı);
Damien Dessane, ‘Türkiye için Organik Tarım projesi’, Ankara


Çalıştay II – Kırsal kalkınma – Başkan Şeref Oğuz

Agricultural reform implementation in Turkey, a view of the World Bank,
(Türkiye’de tarım reformu uygulaması, Dünya Bankası bakışı;
Halil Agah, Kırsal Kalkınma Uzmanı, Dünya Bankası, Ankara

TaTuTa,
(The Ta-Tu-Ta experience);
Güneşin Aydemir, Buğday Derneği, Çanakkale

Ekolojik Tarım Turizmi,
(Organic agriculture and tourism);
Lale Çelik ve Melise Pınar, Koç ve Marmara Üniversiteleri, İstanbul

Türkiye’den altı iyi örnek, Gürsel Tonbul çiftliği Kirazlı, Ahmet Kizen çiftliği Yanıklar,
Samsun girişimi, Terme Birliği, Afyon Başmakçı Gül Kooperatifi ve Rapunzel
Tekelioğlu çiftliği,
(Six best practices from Turkey);
Şebnem Eraş, Buğday Derneği, Çanakkale

Zeytincilik Sektöründe Organik Tarım ve Kırsal Kalkınma: Fırsatlar ve Kısıtlar,
(OA and rural development in olive industry: Opportunities and Constraints);
Dr. Evren Güldoğan, Ekonomist, İzmir


Çalıştay III – Pazarlar – Başkan Atila Ertem

Dünyada OA pazarı,
(Global OA markets);
Doç.Dr. Mehmet Arda, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul

AB’de OT pazarına uyum,
(Harmonization with EU’s organic markets);
Doç.Dr. Cengiz Sayın, Akdeniz Üniversitesi, Antalya

Standards and trade in organic products by developing countries,
(Gelişmekte olan ülkelerin oraganik ürün ticareti ve standartların önemi);
Dr.Ulrich Hoffmann, UNCTAD, Cenevre

%100 Ekolojik halk pazarı deneyimi ve iç pazarda önemi,
(Turkish organic market and the experience of “%100 ecological market experience”;
Batur Şehirlioğlu, Buğday Derneği, İstanbul


Çalıştay IV – İstihdam – Başkan Haluk Levent

Benefits of organic farming for employment and rural communities, case of UK,
(Organik tarımın istihdam ve kırsal topluluklara getirileri, İngiltere örneği)
Michael Green, Soil Association, Telaviv

Türkiye’de OT temelli istihdam senaryoları,
(Employment scenarii for Turkish OA);
Figen Ceylan ve Gökhan Kılınç, Ekonomist, İstanbul

AB tarımsal uyumu ve kırsal nüfusun değişimi,
(EU agricultural harmonization and transformation of rural population);
Zeynep Çelen Kuru, Buğday Derneği, İstanbul

OA’da istihdam; Pirinç’te Osmancık-Kızılırmak karşılaştırması,
(A comparison of conventional and organic rice farming with respect of
laborintensiveness);
Satoru Nokano, Shumei International, İstanbul

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cumartesi 20 Ekim 2007

9.30 Sabah oturumları – Sorunlara çözüm arayışları

Çalıştay V – Dış etkenler – Başkan Alper Güzel

Can OA co-exist with the GMO’s? Polish case,
(GDO’lar OT ile birlikte yaşayabilir mi? Polonya örneği);
Jadviga Lopata, ICPPC Stryszow, Polonya

Impact of EU harmonization on small scale agriculture - The case of Romania,
(AB müktesebatına uyumun küçük üretime etkisi – Romanya örneği;
Raluca Barbu, WWF Bükreş

OT’da zararlıların yönetimi,
(Pest management in OA);
Prof.Dr. Celâl Tuncer, Selçuk Üniversitesi, Konya

Köy çeşitlerinin kayıt altına alınması ve organik tarım açısından önemi
(Registration of local seeds and its importance for OA);
Hasan Çelen, Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü,TKİB, Ankara


Çalıştay VI – Kaynakların optimizasyonu – Başkan Huriye Kara

Su kullanımı bilinci ve OT,
(Correct use of water in OA);
Prof.Dr. Mehmet Ali Ul, Ege Üniversitesi, İzmir

Tarımsal üretim kavramında optimizasyon ve OT;
(Optimization in agricultural production and OA);
Prof.Dr. Ediz Ulusoy, Ege Üniversitesi, İzmir

Seracılıkta Konvansiyonel-Organik karşılaştırması,
(A comparison of conventional-organic greenhouse farming);
Prof.Dr. Sezgin Uzun, 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun

Türkiye’de organik havyancılık sürdürülebilir mi?,
Is Turkish animal organic farming sustainable?
Prof.Dr. Faik Kantar, Atatürk Üniversitesi, Erzurum
Prof.Dr. İbrahim Ak, Uludağ Üniversitesi, Bursa


Çalıştay VII – Kurumsal gelişme - Başkan Christopher Stopes

Türkiye’de ve AB’de OT mevzuatının son durumu,
(Legislative state of art in EU and Turkey on OA);
Müfit Engiz, Vildan Karaaslan, TÜGEM, TKİB, Ankara

Türkiye ve AB’nin OT mevzuatı karşılaştırılması,
(A comparative analysis of EU and Turkish legislation on OA);
Çağrı Bağatur, ‘Türkiye için Organik Tarım projesi’, Ankara

EU’s past and new regulation on rural development and organic agriculture;
Consequences for Turkey’s EU harmonization,
(AB’nin mevcut ve müstakbel kırsal kalkınma ve OT yönetmelikleri, Türkiye’nin
uyumuna etkileri);
Dr. Kai Bauer, Avrupa Komisyonu, Ankara

Reorienting agricultural subsidies to OA?,
(Teşvikleri OT’a yönlendirmek?);
Mark Redman, Tarım Mühendisi, Bükreş

Governmental support to organic farming- Bulgarian example,
(OT’a hükümet desteği, Bulgaristan örneği);
Viara Stefanova, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sofya


Çalıştay VIII – Kapasite İnşaası – Başkan Güneşin Aydemir

Agro-environmental systems in the EU and Turkish case,
(AB’de doğal değeri yüksek tarım sistemleri ve Türkiye);
Melike Hemmami, Buğday Derneği, Ankara

OT’da insan kaynakları; sorunlar ve çareler,
(Human resources in OA, weaknesses and solutions);
Prof. Dr. Ahmet Altındişli, Ege Üniversitesi, İzmir

Paydaşların eşgüdüm ve etkileşimi,
(Co-ordination and synergy between partners);
Victor Ananias, Buğday Derneği, Çanakkale

Warsaw Agriculture University,
(Varşova Tarım Üniversitesi);
Prof. Dr. Krystyna Gutkowska, Varşova


15.30 Kapanış Oturumu - Gelecek için stratejiler - Başkan Cengiz Aktar

Developing the organic option in Turkey,
(Türkiye’de organik tarımı geliştirmek);
Christopher Stopes,‘Türkiye için Organik Tarım projesi’, Ankara

Local solutions to global problems, UK and Polish experiences,
(Küresel sorunlara yerel çareler, İngiliz ve Leh deneyimleri);
Sir Julian Rose, ICPPC, Stryszow, Polonya

Geleceğin tohumları, Türkiye’de organic tarım
(Seeds for the future, Organic farming in Turkey);
Victor Ananias

No comments: